PDA

Просмотр полной версии : Сроки ликвидацииiDik
06.05.2010, 21:02
Кто регламентирует и кто контролирует сроки ликвидации юридического лица?

MrJoker
06.05.2010, 22:31
Кто регламентирует и кто контролирует сроки ликвидации юридического лица?

Згідно з чинним законодавством реєстрацію припинення діяльності підприємства можна провести не раніше, ніж через 2 місяці з дня внесення до пресу повідомлення про ліквідацію. Паралельно із закінченням цього терміну відбуваються перевірки підприємства у всіх органах. Зазвичай, протягом цього терміну всі органи знімають підприємство з учета. Однак, велика ймовірність того, що буде затримка при знятті з обліку в податковій. Тому реальний термін ліквідації складає 3-6 місяці.


Порядок ліквидації передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»Стаття 33. Припинення юридичної особи

1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього
свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за
рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або
уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням
органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених
законом.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.Стаття 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженим ними
органом щодо припинення юридичної особи

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному
реєстратору такі документи:

нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників)
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
{ Абзац другий частини першої статті 34 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }

документ, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або
уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи
у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

2. У випадках, встановлених законом, крім документів, що
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ, який підтверджує одержання згоди відповідних органів
державної влади на припинення юридичної особи.

3. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або
приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується
уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що
припиняються, та юридичної особи - правонаступника.

4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо вони не
передбачені частинами першою та другою цієї статті.

5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються
особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи
без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється
паспорт.
Якщо такі документи подаються представником юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та
подається документ (нотаріально засвідчена копія документа), що
посвідчує повноваження представника. {
6. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з
відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної
особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи за рішенням засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною
першою статті 8 та частиною двадцять першою статті 22 цього
Закону;
рішення щодо припинення юридичної особи оформлено з
порушенням вимог, які встановлені частиною третьою цієї статті;
документи подані не у повному обсязі;
рішення щодо припинення юридичної особи не містить даних про
склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної
особи, у тому числі їх ідентифікаційних номерів.
8. Про залишення документів, які подані для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення
юридичної особи, без розгляду заявнику не пізніше наступного
робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором
видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів без розгляду та документи, що подавалися для внесення
до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення
юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи без
розгляду не перешкоджає повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без
розгляду повинен у день надходження цих документів внести до
Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи та в той же день повідомити органи
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування відомості про внесення такого
запису.
{ Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи забороняється:

проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення;

внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей
про відокремлені підрозділи;

проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником
(учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо
припинення.


Стаття 36. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або
уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка
передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації
повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення) державному реєстратору такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
оригінал установчих документів;
акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який
затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого
ними органу;
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових
платежах);
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність заборгованості;
довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного
балансу.
Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на
ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально засвідчені.

3. У разі проведення державної реєстрації припинення
акціонерних товариств додатково подається копія розпорядження про
скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку.

4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, якщо вони не передбачені
частинами першою та другою цієї статті.

5. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються
головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою
особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт
та документ, що підтверджує його (її) повноваження.

6. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, приймаються
за описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) голові ліквідаційної комісії
або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;

ліквідаційний баланс не відповідає вимогам абзацу другого
частини другої цієї статті;

документи подані не у повному обсязі;

документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини першої цієї статті.

8. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації, без розгляду голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відповідно
до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
без розгляду не перешкоджає голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.

9. За відсутності підстав для залишення документів, які
подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, без розгляду державний
реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення
юридичної особи.

10. Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації не повинен перевищувати три робочих дні з
дати надходження документів для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи.

11. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації припинення юридичної особи повинен
видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) голові
ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі один примірник
оригіналу установчих документів і свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи, які мають спеціальну відмітку про
державну реєстрацію припинення юридичної особи. Така відмітка
робиться державним реєстратором також на примірнику оригіналу
установчих документів юридичної особи, який залишається у
реєстраційній справі.

12. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування встановлюється статтею 40 цього Закону.

iDik
07.05.2010, 21:35
Это всё как раз понятно. Даже минимальные сроки при желании можно найти. Но в моём случае запись о прекращении ЧП по решению суда Гос регистратор сделал в 2005г. Никаких действий по ликвидации не производится. Хотелось бы всё таки исполнить решение суда. Но как? Все ссылаются на то, что нет предельных сроков ликвидации. Заменить ликвидатора?, каким образом? И кто вообще должен это контролировать. Ведь получается абсурдная ситуация: есть решение, оно тупо не выполняется, и все довольны!