PDA

Просмотр полной версии : Протокол про адміністративне правопорушенняOlegSanu4
12.05.2009, 22:11
Потрібен бланк. ст. 185-4 КпАП!

kos-ludmila
09.10.2009, 21:18
А бланки для всіх статтей однакові, затверджені інструкцією...

Додаток 1
до Інструкції з
оформлення матеріалів про
адміністративні
правопорушення


ПРОТОКОЛ _____ N _____
(серія)
про адміністративне правопорушення
відповідно до ст. ________ КУпАП


" " ____________ 200__ р. ________________________________
(найменування населеного пункту)


Я, головний (державний) інспектор з пожежного нагляду
(потрібне підкреслити) __________________________________________,
(найменування органу, від імені якого
__________________________________________________ ________________
посадова особа уповноважена скласти протокол, спеціальне звання,
__________________________________________________ ________________
її прізвище, ім'я та по батькові, працівник відомчої,
__________________________________________________ _______________,
сільської пожежної охорони, ДПД)

керуючись статтями 223, 254, 255, 256 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, склав (-ла) цей протокол про те,
що громадянин (-нка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові (ідентифікаційний номер за його
наявності) __________________________________________________ _____
2. Число, місяць, рік і місце народження _________________________
3. Громадянство __________________________________________________
4. Місце проживання ______________________________________________
5. Місце роботи (навчання) _______________________________________
6. Посада __________________________________________________ ______
7. Місячний заробіток ____________________________________________
8. Чи є посадовою особою _________________________________________
9. Сімейний стан, кількість утриманців ___________________________
10. Документ, що засвідчує особу _________________________________
11. Чи притягався (-лася) раніше до адміністративної
відповідальності. Якщо притягався (-лася), то коли саме __________
__________________________________________________ ________________

"__"______ 200__ р. ______________________________________________
(указати дату, час та місце учинення
__________________________________________________ ________________
адміністративного правопорушення, повна назва об'єкта
__________________________________________________ ________________
та його адреса, суть правопорушення - порушення
__________________________________________________ ________________
встановлених законодавством правил пожежної безпеки
__________________________________________________ ________________
або невиконання приписів і постанов посадових осіб
__________________________________________________ ________________
органів державного пожежного нагляду, провадження господарської
діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або
без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без
одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо
його одержання передбачене законом, або надання суб'єктом
господарювання органу держпожнагляду недостовірної інформації щодо
відповідності матеріально-технічної бази вимогам чинного
законодавства, або вказати інше.
__________________________________________________ ________________
Кожне правопорушення обгрунтовується пунктом
__________________________________________________ ________________
нормативного акта із зазначенням його повного найменування)
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________

12. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну
відповідальність за адміністративне правопорушення _____________
__________________________________________________ ________________
13. Факт порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки підтверджують свідки:

_______________________________ _________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

__________________________________________________ ________________
(місце проживання)

_______________________________ _________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

__________________________________________________ ________________
(місце проживання)

14. Підпис особи, яка склала протокол ____________________________
15. З протоколом ознайомлений (-на) і мені роз'яснено мої права та
обов'язки, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні
правопорушення: ознайомлюватись з матеріалами справи; давати
пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; при розгляді
справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця
в галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати
рідною мовою, на якій ведеться справа, і користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржувати постанову за справою.
16. Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________
__________________________________________________ ________________
17. Ваша адміністративна справа буде розглянута "___"________
200__ р. о ____ годині в приміщенні ____________________________,
розташованому за адресою: ______________________________________
18. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту
протоколу: __________________________________________________ _____

За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів
сім'ї чи близьких родичів особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності, відповідно до статті 63
Конституції України відповідальності не несе.
19. Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________
__________________________________________________ ________________
20. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, від пояснень або підписання протоколу про це
робиться відповідний запис посадовою особою, яка склала протокол
__________________________________________________ ________________
21. Заяви, клопотання __________________________________________
__________________________________________________ ________________
22. Рішення органу, від імені якого складено протокол за заявою,
клопотанням __________________________________________________ ____
23. До протоколу долучається __________________________________
__________________________________________________ ________________
24. Підпис посадової особи, яка склала протокол __________________
25. Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, про отримання примірника протоколу
____________________________________ примірник протоколу отримано.
(прізвище та ініціали особи,
яка притягається до
адміністративної відповідальності)

_________________________ _______________________________
(дата отримання протоколу (підпис особи чи відмітка про
чи відправлення протоколу відправлення протоколу
рекомендованим листом) рекомендованим листом)