PDA

Просмотр полной версии : Отсрочка уплата кредитаКатя_Катерина
14.02.2009, 09:33
Здравствуйте! Мы взяли кредит год назад, а сейчас в связи с трудным финансовым положением очень непросто его выплачивать. Слышала, что существует постановление, об отсрочке платежей.
Подскажите пжалуйста, возможно ли отложыть выплату процента?
Какие причины для этого необходимы. Существует ли закон, позволяющий это сделать. Как это можно сделать?
Заранее благодарна за ответ!

ashma
16.02.2009, 11:02
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 5 лютого 2009 року N 49
Про окремі питання діяльності банків

З метою зменшення негативного впливу фінансової кризи на діяльність банків, що значною мірою пов'язано з погіршенням фінансового стану позичальників, зміною обмінного курсу гривні до іноземних валют та іншими об'єктивними причинами, забезпечення подальшої стабільної роботи банків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 7 і 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління Національного банку України постановляє:
1. На період до 01.01.2011 дозволити банкам:
ураховувати до розрахунку регулятивного капіталу субординований борг, наданий в іноземній валюті, за курсом на звітну дату;
тим, які залучили кошти на умовах субординованого боргу, за згодою сторін укладати додаткові договори щодо продовження терміну дії договорів;
установити максимальне значення процентної ставки за залученими коштами на умовах субординованого боргу в іноземній валюті не вище Libor (на відповідну дату) за дванадцятимісячними міжбанківськими депозитами плюс 12 процентів річних;
уключати до основного капіталу сплачені, але не зареєстровані внески до статутного капіталу, що обліковуються за балансовим рахунком 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом";
самостійно та на власний ризик, з урахуванням фінансового стану позичальників - фізичних осіб, приймати рішення про реструктуризацію наданих їм кредитів і здійснювати оцінку їх фінансового стану та стану обслуговування боргу без урахування факту такої реструктуризації відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 (зі змінами), за умови, що кредитним договором (або змінами до нього щодо реструктуризації заборгованості) установлено строк погашення основного боргу та/або процентів/комісій не рідше одного разу на місяць і позичальник забезпечує виконання зобов'язань своєчасно та в повному обсязі;
підвищувати на один рівень категорію реструктуризованої кредитної операції з позичальниками, яких віднесено до класів "Б", "В" та "Г", за якою стан обслуговування позичальником боргу протягом останніх шести місяців визначений як "добре", за умови, що кредитним договором (або змінами до нього щодо реструктуризації заборгованості) установлено строк погашення основного боргу та/або процентів/комісій не рідше одного разу на місяць.
2. Рекомендувати банкам здійснювати реструктуризацію заборгованості з дотриманням таких принципів:
створення умов для забезпечення відновлення платежів за кредитом шляхом продовження строків дії кредитних договорів та/або зменшення щомісячних платежів до прийнятного рівня, виходячи з фінансових можливостей позичальника;
уникнення конфлікту інтересів банку та клієнтів під час реалізації застави за кредитом;
незастосування штрафних санкцій (пені, штрафи тощо) за реструктуризованими кредитами в разі забезпечення виконання позичальниками умов додаткового договору або дострокового їх погашення.
3. Не застосовувати до банків заходи впливу за порушення економічних нормативів, якщо таке порушення спричинено зростанням курсу іноземних валют, та не зменшувати регулятивний капітал на суму перевищення нормативного значення економічних нормативів Н7 та Н9 (за кредитами, наданими до 10.10.2008).
4. Забезпечити поетапне (щомісячне) зменшення суми розбалансованості між активами та пасивами (більше року) у разі її перевищення над сумою фактично сплаченого зареєстрованого статутного капіталу до 01.11.2010.
5. Установити, що включення до суми регулятивного капіталу банків результату переоцінки (дооцінка) основних засобів, починаючи з 2009 року, здійснюється з коефіцієнтом 0,5.
6. Установити, що для банків, реорганізованих у порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України від 01.12.2008 N 405 "Про затвердження спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків", на період до одного року:
не застосовуються спеціальні значення економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих ощадних банків;
можуть бути прийняті рішення щодо пролонгації за потреби строку дії кредитів рефінансування на підставі обґрунтованого звернення банку-правонаступника та з урахуванням виду і строку застави, що надана як забезпечення кредиту;
може бути прийняте рішення щодо зменшення нормативу обов'язкового резервування за коштами в іноземній валюті;
не застосовуються заходи впливу за порушення еконономічних нормативів до банку-правонаступника, загальні активи якого в результаті реорганізації шляхом злиття або приєднання збільшилися не менше ніж на 20 процентів.
7. Звернути увагу керівників банків на:
неухильне дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян";
необхідність налагодження роботи інформаційних центрів, "гарячих" ліній та Інтернет-ліній для надання консультацій і допомоги у вирішенні проблемних питань клієнтам і вкладникам банків;
неухильне дотримання вимог статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у частині перевірки кредитоспроможності позичальників як під час надання кредитів, так і прийняття рішення про зміну умов кредитного договору (підвищення процентних ставок, реструктуризація заборгованості) та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку".
8. Дирекції з банківського регулювання та нагляду (О. І. Кірєєв), територіальним управлінням Національного банку України (крім Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області) посилити контроль за виконанням банками своїх зобов'язань перед вкладниками за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті в разі настання строку завершення зобов'язань і застосовувати адекватні заходи впливу до банків, які затримують виплату депозитів.
9. Ця постанова набирає чинності з дати підписання.
10. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва в роботі.
11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, департаменти безвиїзного банківського нагляду (В. І. Мазепа), інспектування банків (С. В. Фабер) і начальників територіальних управлінь Національного банку України (крім Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області).

В. о. Голови А. В. Шаповалов

ashma
16.02.2009, 11:03
Только учтите, что это всего лишь рекомендации НБУ...

Катя_Катерина
18.02.2009, 18:32
Спасибо большойе за ответ!:)

Il Divo
24.02.2009, 13:44
Здравствуйте! Мы взяли кредит год назад, а сейчас в связи с трудным финансовым положением очень непросто его выплачивать. Слышала, что существует постановление, об отсрочке платежей.
Подскажите пжалуйста, возможно ли отложыть выплату процента?
Какие причины для этого необходимы. Существует ли закон, позволяющий это сделать. Как это можно сделать?
Заранее благодарна за ответ!

Мова йде про "кредитні канікули", - відстрочки платежів, які банк надає своїм позичальникам.

Для того щоб отримати таку відстрочку, Вам потрібно звернутись с заявою до Банку з зазначенням причини, чому банк повинен дати Вам відстрочку.

Вам також потрібно підтверджувати, Ваші вимоги, щодо відстрочки.

Причини бувають різні:

втрата роботи, зниження зарплати, сімейні обставини, здоров'я і т.д.

Банки охоче йдуть на зустріч своїм позичальникам і готові надавати кредитні канікули, якщо причина дійсно поважна.